โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลบุญทัน “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส”      
 
 
   


สำรวจโครงการเพื่อเตรียมจัดทำเทศบัญญัติ ปี 2566...

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โครงการลงหินคลุกสาย เส้นแยกลานยาง -ไปบ่อขยะ หมู่ที่ 5 ขนาด ยาว 2,500 เมตร กว้าง 4 เมตร...

สำรวจโครงการเพื่อเตรียมจัดทำเทศบัญญัติ ปี 2566...

โครงการลงหินคลุกสายห้วยโซ่ข้างโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมไปเสาโทรศัพท์ กว้าง 4เมตร ยาว 3000เมตร ...


สำรวจโครงการเพื่อเตรียมจัดทำเทศบัญญัติ ปี 2566...

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โครงการลงหินคลุกสาย เส้นแยกลานยาง -ไปบ่อขยะ หมู่ที่ 5 ขนาด ยาว 2,500 เมตร กว้าง 4 เมตร...

สำรวจโครงการเพื่อเตรียมจัดทำเทศบัญญัติ ปี 2566...

โครงการลงหินคลุกสายห้วยโซ่ข้างโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมไปเสาโทรศัพท์ กว้าง 4เมตร ยาว 3000เมตร ...

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย...

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ มาเยี่ยมชมสวนไม้ผล...

Present กิจกรรมโครง Zero Waste โดยผ่านทางระบบ Zoom...

ซ่อมแซมถนนดินลูกรังเกรดถนน เส้นไร่พ่อปลิว - ไปภูสีเสียด กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร...
 
 
1 ก.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภาร...
21 มิ.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน
30 พ.ค. 2565 ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบ...
25 พ.ค. 2565 ประกาสผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบุญทัน
18 พ.ค. 2565 ประกาศใช้คู้มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ...
28 ธ.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุค...
25 ก.ค. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดจ้างหมึ...
22 ก.ค. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง...
6 ก.ค. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อ...
5 ก.ค. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร...
5 ก.ค. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอ...
18 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network ทต.บุญทัน
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 290007 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน