โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายวิชิต เฉยบุญเรือง  
  นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
โทร. 063-8928945
 
 
นายสุดธนู แสนคำ   นายอุดม จันทคูณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
โทร. 095-1691437
  รองนายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
โทร. 089-5305313
 
นายเสกสรรค์  บัวสด   นายวิโรจน์ เถาถาวงค์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
โทร. 085-7808466
  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
โทร. 093-4818336
     
     
     
   
  นางสาวมาลาศรี  วงษ์ดี  
 

ปลัดเทศบาลตำบลเก่ากลอย รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบุญทัน
โทร. 091-8631059

 
นายฉรัณ  สุทธิ จ่าเอกธนกฤต  แสงจันทร์ จ่าเอกธนกฤต  แสงจันทร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 095-6709185
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 062-1701195
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 062-1701195
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 290036 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน